Firma BARTONTECH RAFAŁ BARTON realizuje projekt SHOW YOURSELF polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej III edycja.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 2020, w ramach osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, wniosek o numerze POIR.02.03.03200004/18.

 

CEL PROJEKTU:

Projekt dotyczy internacjonalizacji oferty Wschodniego Klastra Budowlanego posiadającego statut KKK, a jego głównym celem jest wzrost internacjonalizacji 32 (w tym 30 MŚP) przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego do 31.08.2022r. Cel zrealizowany będzie poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK. Osiągnięcie celu planowane jest poprzez realizację następujących działań:
1.Us
ługi doradcze, w obszarze przygotowania firm do wejścia na rynki zagraniczne poprzez zapewnienie im optymalizacji oferty;

2.Usługi w zakresie prezentacji oferty klastra na kluczowych zagranicznych rynkach (UE i inne), poprzez kompleksowe wsparcie udziału przedsiębiorstw w targach i misjach zagranicznych;

3.Promocję Klastra wśród potencjalnych kontrahentów, poprzez przygotowanie i kolportaż katalogów klastra, promocję w mediach targowych, w internecie oraz organizację konferencji;

4.Wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami z KKK poprzez
animowanie nowych wsp
ólnych projektów w tym B+R, zawieranie i umacnianie trwałych kontaktów handlowych, które przełożą się na osiągniecie przez firmy KKK wymiernych korzyści finansowych;

5.Rozwój KKK poprzez pozyskanie nowych firm, które wzmocnią łańcuch wartości Wschodniego Klastra Budowlanego.

 

W ramach efektów realizowanych działań spodziewamy się:

wprowadzenia na rynki zagraniczne/ internacjonalizacja co najmniej 32 firm KKK w terminie od 01.09.2019r. do 31.08.2022r.;

wzmocnienia wiedzy i potencjału firm należących do KKK w internacjonalizacji poprzez realizację usług doradczych,konferencji, spotkań z ekspertami z zakresu internacjonalizacji;

wzmocnienia konkurencyjności oferty KKK na rynkach
mi
ędzynarodowych poprzez ich aktywny udziału w tragach imisjach zagranicznych;

wzmocnienia współpracy wewnątrz klastrowej poprzez animowanie nowych wspólnych projektów, w tym B+R,zawieranie i umacnianie trwałych kontaktów handl., które przełożą się na osiągniecie przez firmy KKK wymiernych korzyści finansowych;

rozwoju klastra poprzez pozyskanie nowych firm, które wzmocnią łańcuch wartości; Aktywna działalność klastra jak i Koordynatora sprzyja wzmocnieniu pozycji Wschodniego Klastra Budowlanego, czego niewątpliwym przejawem są kolejne wspólne inicjatywy członków klastra w tym te często oparte o
szeroko rozumiane innowacje.

WARTOŚĆ PROJEKTU:
wydatki ogó
łem: 9.846.000,00 PLN
wydatki kwalifikowane: 9.846.000,00 PLN

dofinansowanie: 6.822.290,00 PLN

 

=======================================================

 

 

Firma BARTONTECH RAFAŁ BARTON realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. ”Zakup stołu CNC z przecinarką plazmową”.

Celem projektu jest usprawnienie produkcji oraz wprowadzenie nowej usługi. Dzięki zakupowi urządzenia przedsiębiorstwo nie będzie musiało korzystać z usług innych firm, stanie się samowystarczalne.

 

Suma wydatków kwalifikowanych w ramach projektu: 99 950 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 69 965 zł

 

W ramach środków z projektu zostanie zakupiony stół CNC z przecinarką plazmową. Urządzenie wykorzystywane będzie do wykonywania usług cięcia blach dla firm zewnętrznych oraz na potrzeby dotychczasowej produkcji własnej.

Operacja realizowana w ramach projektu grantowego Stowarzyszenia NASZA KRAJNA w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2023, w zakresie: wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw – projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty. ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU: WSPARCIE INWESTYCYJNE MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW.

 

 

 

 

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na: Stół CNC z przecinarką plazmową.

Zapytanie ofertowe zostało skierowane w związku z realizacją operacji pt. „Zakup stołu CNC z przecinarką plazmową”. Operacja współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020.

 

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe – POBIERZ

Załącznik 1 – POBIERZ

Załącznik 2 – POBIERZ

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty